Algemene Voorwaarden

Contactgegevens

Doe-Het-Zelf Tuinen
Brandstraat 101
9255 Buggenhout
0472/30.11.34
BE 0842.295.045

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  Doe-Het-Zelf Tuinen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Doe-Het-Zelf Tuinen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  Doe-Het-Zelf Tuinen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Doe-Het-Zelf Tuinen zijn vrijblijvend en Doe-Het-Zelf Tuinen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Doe-Het-Zelf Tuinen en Doe- Het- Zelf Tuinen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na het plaatsen van de bestelling.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of  cash. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Doe-Het-Zelf Tuinen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling  plaats vindt na aanmaning door Doe-Het- Zelf Tuinen bent u een bedrag van vijfentwintig euro  aan administratiekosten verschuldigd en indien Doe-Het-Zelf Tuinen  haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Doe-Het-Zelf Tuinen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Doe-Het-Zelf Tuinen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Elke levering kan op een vooraf afgesproken  levering- of afhaaldatum. Van zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, nemen we contact met u op om een datum af te spreken.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Doe- Het- Zelf Tuinen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.  

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Artikel 7. Leveren  afsluitingsmateriaal
7.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aangegeven leveringstermijnen worden bij wijze van  inlichtingen gegeven, en het niet-nakomen van een overeengekomen termijn verbindt geenszins onze aansprakelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding

Artikel 8. RETOURNEREN & HERROEPINGSRECHT
8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen retour sturen nadat u hierover contact heeft gehad met Doe-Het-Zelf Tuinen. U dient hiervoor geen motief op te geven, en dient hiervoor geen boete te betalen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
8.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Doe-Het-Zelf Tuinen retourneren.
8.1.2 De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling na retourzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening. De rest van het bedrag dat de consument desbetreffend betaald heeft, zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van de verstuurde producten, of de herroeping (indien nog geen producten verstuurd werden) door Doe-Het-Zelf Tuinen teruggestuurd worden.
8.2 Voor retourneren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:
8.2.1 Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen: – onbeschadigd te zijn; – voorzien van originele verpakkingen, labels; – ongebruikt en niet bewerkt te zijn.
8.2.2 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
8.3 Doe-Het-Zelf Tuinen behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.